جعبه شیرینی

جعبه شیرینی
ابعاد جعبه تعداد به حروف
سایز جعبه ردیف
14/8x20/7x6/8 نیم کیلوئی 1
18/2x23x6/8 چارکی 2
23x23x7 1 کیلوئی مربع (خشک) 3
23x26/8x7 1 کیلوئی مستطیل (خامه دار) 4
23x32/2x7 1/5 کیلوئی مستطیل 5
26/8x37/6x7/5 2 کیلوئی مستطیل 6
26/8x41/2x7/5 3 کیلوئی مستطیل 7
21x21x14 کیک مینی 8
27x27x11 کیک متوسط 9
30x30x9 کیک بزرگ 10
12x31x10-12 زانس (رولت) 11
23x26/8x6 ترریز 12
سایز متفرقه 13