لیست قیمت دسته فاکتور

لیست قیمت دسته فاکتور
قیمت ها هر روز، به روز رسانی می شود
سفارش آنلاین شرح کالا نوع چاپ- قیمت به تومان مقدار بسته تعداد شماره
سایز شرح کالا ردیف
چهار رنگ دو رنگ یک رنگ
ثبت سفارش ---- 85/000 75/000 20 1000 A5 فاکتور دو برگی (رو سفید 80 گرمی، زیر رنگی) 1
ثبت سفارش ---- 105/000 95/000 20 1000 A4 فاکتور دو برگی (رو سفید 80 گرمی، زیر رنگی) 2
ثبت سفارش ---- 90/000 80/000 20 1000 B5 فاکتور دو برگی (رو سفید 80 گرمی، زیر رنگی) 3
ثبت سفارش ---- 140/000 120/000 20 1000 B4 فاکتور دو برگی (رو سفید 80 گرمی، زیر رنگی) 4
ثبت سفارش ---- 125/000 110/000 20 1000 A5 فاکتور خارجی کارتن لس دو برگی 5
ثبت سفارش ---- 190/000 170/000 20 1000 A4 فاکتور خارجی کارتن لس دو برگی 6
ثبت سفارش 220/000 ---- ---- 20 1000 A4 فاکتور دو برگی- تحریر 80 گرمی 7
ثبت سفارش 160/000 ---- ---- 20 1000 A5 فاکتور دو برگی- تحریر 80 گرمی 8
تماس گرفته شود ---- ---- ---- ---- ---- ---- فاکتور با سایز و اندازه سفارشی 9

لیست قیمت قبض
سفارش آنلاین شرح کالا نوع چاپ- قیمت به تومان مقدار بسته تعداد شماره
سایز شرح کالا ردیف
چهار رنگ دو رنگ یک رنگ
ثبت سفارش 60/000 50/000 20 2000 14x10 دسته قبض یک تکه 1
ثبت سفارش 70/000 60/000 40 2000 14x10 دسته قبض یک تکه، دو برگی 2
ثبت سفارش 60/000 50/000 10 1000 20x14 دسته قبض دو تکه (دارای خط برش) 3
ثبت سفارش 60/000 50/000 10 1000 29x10 دسته قبض دو تکه (دارای خط برش) 4
تماس گرفته شود ---- ---- ---- ---- ---- ---- دسته قبض با سایز و اندازه سفارشی 5