لیست قیمت تراکت و سربرگ

لیست قیمت تراکت و سربرگ- قیمت به تومان

قابل توجه شما همکاران ومشتریان محترم

قیمت ها هر روز، به روز رسانی می شود

زمان تحویل 6 الی 9 روز کاری می باشد
قیمت- دورو قیمت- یکرو نوع چاپ گرماژ تعداد سایز شرح کالا ردیف
35/000 30/000 تک رنگ 60 1000 A4 تراکت- ریسوگراف- کاغذ رنگی 1
35/000 30/000 تک رنگ 60 2000 A5 تراکت- ریسوگراف- کاغذ رنگی 2
42/000 37/000 تک رنگ 80 1000 A4

تراکت- ریسوگراف- کاغذ سفید

3
225/000 17/000 چهار رنگ 80 1000 A3 کاغد تحریر- سربرگ 42x29 4
95/000 75/000 چهار رنگ 80 1000 A4 کاغذ تحریر- سربرگ21x29/7 5
55/000 45/000 چهار رنگ 80 1000 A5 کاغذ تحریر- سربرگ 21x14/8 6
270/000 21/000 چار رنگ 80 2000 A3 کاغذ تحریر- سربرگ 42x29 7
114/000 84/000 چهار رنگ 80 2000 A4 کاغذ تحریر- سربرگ 21x29/7 8
62/000 47/000 چهار رنگ 80 2000 A5 کاغذ تحریر- سربرگ 21x14/8 9
35/000 30/000 چهار رنگ 80 2000 A6 کاغذ تحریر- سربرگ 14/8x10/5 10
---- 492/000 چهار رنگ 80 5000

A3

تراکت- کاغذ تحریر42x29 11
---- 146/000 چهار رنگ 80 5000 A4 تراکت- کاغذ تحریر 29x20 12
---- 83/000 چهار رنگ 80 5000 A5 تراکت- کاغذ تحریر 14/5x20 13
---- 42/000 چهار رنگ 80 5000 A6 تراکت- کاغذ تحریر 14
550/000 492/000 چهار رنگ 80 5000 A3 کاغذ تحریر- سربرگ 42x29 15
184/000 156/000 چهار رنگ 80 5000 A4 کاغذ تحریر- سربرگ 21x29/7 16
97/000 93/000 چهار رنگ 80 5000 A5 کاغذ تحریر- سربرگ 21x14/8 17
---- ---- چهار رنگ 80 5000 A6 کاغذ تحریر- سربرگ 14/8x10/5 18
290/000 180/000 تمام رنگی 135 1000 A3 تراکت- گلاسه 19
110/000 90/000 تمام رنگی 135 1000 A4 تراکت- گلاسه- سربرگ 20
73/000 53/000 تمام رنگی 135 1000 A5 تراکت- گلاسه- سربرگ 21
360/000 250/000 تمام رنگی 135 2000 A3 تراکت- گلاسه 22
138/000 116/000 تمام رنگی 135 2000 A4 تراکت- گلاسه- سربرگ 23
74/000 63/000 تمام رنگی 135 2000 A5 تراکت- گلاسه- سربرگ 24
42/000 35/000 تمام رنگی 135 2000 A6 تراکت- گلاسه 25
---- ---- تمام رنگی 135 5000 A3 تراکت- گلاسه 26
275/000 245/000 تمام رنگی 135 5000 A4 تراکت- گلاسه- سربرگ 27
145/000 125/000 تمام رنگی 135 5000 A5 تراکت- گلاسه- سربرگ 28
75/000 65/000 تمام رنگی 135 5000 A6 تراکت- گلاسه 29
---- ---- تمام رنگی 120 1000 A3 تراکت- کتان 30
135/000 115/000 تمام رنگی 120 1000 A4 تراکت- گلاسه- سربرگ 31
75/000 65/000 تمام رنگی 120 1000 A5 تراکت- گلاسه- سربرگ 32