• ساخت جعبه های تبلیغاتی و جعبه کادو
  • طراحی انواع جعبه های تبلیغاتی
  • طراحی و ساخت ساک دستی
  • طراحی جعبه پیتزا
  • چاپخانه نقش نگار متین

  • چاپ نایلون در شرکت نقش و نگار متین شروع به کار کرد.

  • طراحی و چاپ پوسترهای سینمایی

  • طراحی و ساخت انواع جعبه های تبلیغاتی

  • طراحی و ساخت جعبه های کادو و تبلیغاتی

  • طراحی و ساخت ساک دستی

  • طراحی و ساخت جعبه پیتزا

لیست قیمت ها